Op deze website staat een deel van ons aanbod. Spoedig volledig!

Over Bos Elektro

Bos elektro bv

bedrijfsprofiel

Bos elektro bv, ISO-gecertificeerd en opgericht in 1985, is thans marktleider in elektrotechnische apparatuur voor bouw, industrie, scheepswerven, offshore, de NAVO en infrastructuur met meerdere vestigingen in binnen- en buitenland.

Ons bedrijf fabriceert apparatuur voor tijdelijke stroomvoorziening en daaraan gerelateerde producten zoals verlichting, lichtmasten, draad, kabel, meter- en verdeelkasten, kachels, ontvochtigers en schakelmateriaal en levert deze aan bovengenoemde doelgroepen.

Bos elektro bv importeert halffabrikaten en eindproducten exclusief van grote fabrieken en huizen, zij exporteert over de gehele wereld.

 

Copyright & Disclaimer

Garantie Bos elektro bv
Bos elektro-producten worden tijdens de fabricage en voor het verlaten van de fabriek zeer nauwkeurig gecontroleerd en getest op materiaal- en fabricagefouten. De door ons verkochte producten worden hierop dan ook volledig gegarandeerd.
In uitzonderingsgevallen dienen defecte producten franco aan ons teruggezonden te worden. Na beoordeling worden deze eventueel gratis vervangen of gerepareerd.
Deze garantie is niet van toepassing op producten die door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onachtzaamheid of misbruik onbruikbaar zijn geworden.

Leveringsvoorwaarden

Al onze offertes, orderbevestigingen, verkopen en leveringen geschieden uitsluitend op basis van onze voorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nummer 32053511. Een kopie hiervan zenden wij u gaarne op aanvraag toe.

Merkendepot
Zowel onze merknaam als onze productnamen staan wettelijk geregistreerd bij het BENELUX-Merkenbureau te ‘s-Gravenhage.

Auteursrecht
Auteursrecht voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Bos elektro bv mag – enkele uitzonderingen door de wet daargelaten – niets uit deze uitgave worden gepubliceerd en/of openbaar gemaakt middels fotokopie, opslag in computerbestanden, microfilm dan wel anderszins. Dit geldt ook voor gehele of gedeeltelijke bewerking van het materiaal.

Omissies
Bij het vervaardigen van deze uitgave is de uiterste zorg betracht. Daarentegen kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Bos elektro bv aanvaardt om die reden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan door of verband houdende met toepassing van producten genoemd in de door Bos elektro bv gepubliceerde uitgaven.